fbpx

A Royal Bisztró Facebook oldalán szervezett játékok Szabályzata, illetve adatkezelési tájékoztatója

KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, ILLETVE AZOKAT ÖNKÉNT ELFOGADJA!

 1. A Játék bemutatása

1.1. A „Royal Bisztró” www.facebook.com domain alatti weboldalon („Facebook”) szervezett, a  www.facebook.com/royalbisztrosopron linken elérhető nyereményjátékok („Játék”) szervezője és lebonyolítója a DENTAL-PANNONIA GYÓGYIDEGENFORGALMI ZRT.  (székhely: 9400, Sopron, Várkerület 75.; cégjegyzékszám: 08-10-001687; adószám: 11463762-2-08 ; „Szervező”).

1.2. A Játékra vonatkozó szabályokat elsősorban a jelen dokumentum („Szabályzat”) határozza meg, továbbá a Szervező az aktuális Játék további részleteit, így különösen az adott Játék időtartamát, a Nyereményt, illetve a Sorsolás időpontját (az előzőek kapcsán lásd a 3. fejezetet) a Szervező a saját Facebook oldalán, az adott Játékhoz kapcsolódó Facebook bejegyzésben („Poszt”) teszi közzé.

1.3. A Játék lényege, hogy a Szervező a Facebook rajongói oldalon, az aktuális Posztban egy feladatot („Feladat”) határoz meg, amely különösen, bizonyos posztok „lájkolására” (a poszt alatt lévő „tetszik” gombra kattintással), vagy fényképek, honlap megosztására, komment írására irányulhat. A Játékban történő részvételhez a Résztvevő (lásd a 2.1. pontot) köteles a Royal Bisztró FB oldalát lájkolni, valamint a Posztban foglaltak nyereményjátékot megosztani, a Royal Bisztró (royalbisztro.eu) kiválasztani az ételeink közül azt, amelyiket a legszívesebben megkóstolná és végül kommentben megírni a nyereményjáték poszt alatt a választását („Megoldás”). A Poszt lájkolásával, megosztásával, komment megírásával a Résztvevő részt vesz a Játékban, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint.

1.4. A Feladat Megoldásával, valamint a Poszt „lájkolásával” a Résztvevő önként elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit, továbbá önként, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Játékban, valamint az annak keretében szervezett Sorsoláson (lásd a 3. fejezetet) részt vesz, és a Szervező e célból – a 4. fejezetben foglaltaknak megfelelően – a Résztvevő önként megadott személyes adatait felhasználja, kezelje, feldolgozza, valamint a Résztvevő nyertessége esetén a nyertes Résztvevő Facebook-profilhoz rendelt nevét és nyertessége tényét a ’Royal Bisztró’ Facebook oldalán közzé tegye.

 1. Részvételi feltételek

2.1. A Játékban kizárólag az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, továbbá saját, valós adataival regisztrált Facebook-profillal („Facebook-profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, továbbá a Szervező, valamint a Játék kialakításában és lebonyolításában részt vevő egyéb harmadik személyek vezetőjének, munkavállalójának, alvállalkozójának, illetve megbízottjának (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködőinek, ideértve a kölcsönzött munkaerőt is), vagy ezek bármelyikének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójának nem minősülő természetes személy („Résztvevő”) vehet részt, aki

 1. a) a Szervező által a Játékhoz kapcsolódóan közzétett Posztban meghirdetett Feladatot, az ott meghatározottaknak, valamint jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően teljesíti;
 2. b) önként a Szervező rendelkezésére bocsátja a Játékban való részvételhez kapcsolódó adatait, így a „lájk”, illetve a Feladat Megoldásához kapcsolódóan a Facebook-profiljához rendelt profilképét, illetve a Facebook-profiljához rendelt nevét, továbbá Facebook felhasználói azonosítóját [User ID], míg nyertessége esetén a kapcsolatfelvételhez és a Nyeremény átadásához (lásd a 3. fejezetet) kapcsolódóan a teljes nevét továbbá a Játékban való részvétellel önként kifejezetten hozzájárul az általa rendelkezésre bocsátott adatainak a 4. fejezetben foglaltak szerinti, a Játékkal összefüggésben történő kezeléséhez, feldolgozásához, illetve továbbításához;
 3. c) a Játékban való részvétellel önként, kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzatban, a Facebook által előírt szabályokban, irányelvekben valamennyi feltételt és előírást, és a Játékban történő részvétel során a fenti feltételeknek eleget tesz, illetve a fentiekben foglalt valamennyi előírást maradéktalanul betartja.

2.2. Egy Résztvevő egy (1) adott Játékban az adott Feladat vonatkozásában kizárólag egy (1) db Megoldással jogosult részt venni, kivéve, ha a Szervező az adott Játékhoz kapcsolódó Posztban ettől eltérően rendelkezett. Eltérő rendelkezés hiányában, amennyiben valamely Résztvevő több Megoldást küld az adott Feladatra vonatkozóan, abban az esetben csak a Résztvevő legkorábbi Megoldását fogadja el a Szervező érvényesnek. Azok a Megoldások, amelyek a jelen Szabályzatban, illetve az adott Játékhoz kapcsolódó Posztban meghatározott alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. A Szervező kizárólag azt, a 2.3. pontban meghatározott feltételeknek is megfelelő Megoldást tekinti érvényesnek, amelyet a Résztvevő az általa, saját valós adataival regisztrált, saját Facebook-profilján keresztül küld be az adott Játékba. Amennyiben a Résztvevő nem saját maga által, saját valós adataival regisztrált Facebook-profilt vesz igénybe, úgy a Játékban történő részvétellel kapcsolatos, nem saját Facebook-profil használatából eredő vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.3. A Játék során kizárólag olyan Megoldás küldhető be, illetve tekinthető érvényesnek, amely

 1. a) nem hordoz jogszabályba ütköző tartalmat;
 2. b) nem trágár hangvételű, obszcén, agresszív, fenyegető, uszító vagy gyűlöletkeltésre alkalmas stílusú, pornográf, szexuális vagy erotikus tartalmú, vagy egyéb szempontból megbotránkoztató vagy a jó ízlést sértő tartalmú, továbbá nem tartalmaz semmilyen politikai, vallási, illetve világnézeti tárgyú utalást;
 3. c) jogosulatlanul nem jeleníti meg más személy személyes adatait, illetve üzleti titkát vagy egyéb titkát, továbbá más személyre vonatkozó bármely bizalmas információt;
 4. d) nem fogalmaz meg bármely személyre nézve sértő jellegű, vagy nem megfelelő hangvételű tartalmat, továbbá egyéb módon sem sérti más személy érdekeit, illetve hírnevét;
 5. e) nem sérti más személy bármely jogát (ideértve bármely vagyoni, illetve nem vagyoni jogot is, különösen, de nem kizárólagosan a személyhez fűződő jogokat [pl. személyes adatok védelméhez való jog, jó hírnév védelméhez való jog, stb.], illetve a szellemi alkotáshoz fűződő jogokat [pl. szerzői jog, védjegyhez való jog, stb.]) vagy jogos és méltányos gazdasági/üzleti, illetve egyéb érdekét;
 6. f) nem rendelkezik az adott Játék témájába, illetve koncepciójába nyilvánvalóan nem illeszkedő, azokkal nyilvánvalóan össze nem függő tartalommal;
 7. g) nem tartalmaz, illetve nem utal internetes honlapon vagy bármely egyéb internetes elérhetőségen elérhető, vagy ilyen helyekről letöltött tartalomra, továbbá nem tartalmaz ilyen tartalomhoz kapcsolódó linket;
 8. h) nem hordoz reklám jelleget, illetve reklámnak minősülő tartalmat, továbbá nem is utal reklámra.

2.4. A Résztvevő a Játékban való részvétellel kijelenti és szavatolja, hogy kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott előírásoknak megfelelő tartalmú Megoldást küld be, illetve tesz publikussá. A Megoldás, valamint a Résztvevő bármely közlése, illetve megfogalmazása tartalmáért a felelősség teljes körűen a Résztvevőt terheli, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Résztvevő viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Megoldással kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Résztvevőt terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Résztvevőre áthárítani.

2.5. A Szervező a Játékban történő részvétel jelen Szabályzatban (különösen a 2. fejezetben) meghatározott feltételeinek betartását folyamatosan ellenőrizni jogosult. Amennyiben a Résztvevő vagy Megoldása bármely okból nem felel meg a Szabályzatban meghatározott feltételeknek, úgy a Szervező jogosult az érintett Résztvevőt – Megoldása törlése, illetve az általa esetlegesen megnyert Nyeremény érvénytelenítése mellett – az adott Játékban történő további részvétel, illetve adott esetben a jövőbeli játékokban történő részvétel lehetőségéből azonnali hatállyal kizárni.

2.6. A Szervező továbbá jogosult arra, hogy egyes Résztvevőket azonnali hatállyal kizárjon a Játékban történő további részvétel lehetőségéből, illetve adott esetben a jövőbeli játékokban történő részvétel lehetőségéből, amennyiben az érintett Résztvevők részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt; tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook-profilokkal, illetve nem valós adatokkal (ideértve a nem létező személyeknek generált, hamis Facebook-profilokat, illetve a nem a jogosult által használt valódi Facebook-profilokat is) való részvételt; illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül.

2.7. A Szervező általi jogszerű kizárás vonatkozásában az érintett Résztvevő nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni a Szervezővel szemben, továbbá a Szabályzatnak ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a Szervezőnek okozott.

2.8. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékot és a Játékban történő részvétel lehetőségét bármely okból, bármikor egyoldalúan, indokolás nélkül megszüntesse, illetve a feltételeket, a Szabályzat rendelkezéseit módosítsa. A Szervező a Játék, illetve a Játékban történő részvétel lehetőségének bármely okból való megszüntetéséről, illetve a feltételek módosításáról a Résztvevőket a ’Royal Bisztró’ Facebook rajongói oldalon tájékoztatja, valamint a módosított Szabályzatot ugyanott teszi közzé.

2.9. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervező érdek-, illetve befolyási körén kívül eső tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e tényezőkért való mindennemű felelősséget kizár.

2.10. A Játékban történő részvétel során a Szabályzatban foglalt feltételek betartásáért a felelősség teljes mértékben a Résztvevőt terheli, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket kizárólag a Résztvevő viseli.

 1. Nyertes sorsolása, Nyeremény Átadása

3.1. A Játék időtartama alatt a Feladatot teljesítő Résztvevők automatikusan részt vesznek a sorsoláson; közülük a Szervező posztban megadott időpontban a véletlenszerűség elvének eleget tevő rendszerrel, a Royal Bisztró étteremben sorsolja ki („Sorsolás”) a nyertest. A sorsolás nyilvános.

3.2. A Nyeremény egy 2 fő részére szóló vacsora meghívás a Royal Bisztróba (9400, Sopron Várkerület 75.). A nyertes a Royal Bisztró aktuális étlapjáról, aktuális szezonális ajánlatai közül választhat két fő részére egy 3 fogás menüt (leves/előétel, főétel, desszert). Az italfogyasztás nem része a nyereménynek. A nyereményben foglalt vacsorát a Royal Bisztró nyitvatartási idejében lehet beváltani és elfogyasztani.

3.3. A Szervező az adott Játék nyereményét („Nyeremény”) mindig a Játék meghirdetésével egyidejűleg, az adott Játékhoz kapcsolódó Posztban teszi közzé. Szervező fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt – a Résztvevőknek a „Royal Bisztró” Facebook rajongói oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyeremény(eke)t megváltoztassa, az(oka)t az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménnyel helyettesítse. Egy Résztvevő egy adott Játékban kizárólag egy (1) db Nyereményre lehet jogosult.

3.4. A Szervező a Nyeremény(ek) nyertesét (nyerteseit) a Poszt alatt kommentben („Értesítő Üzenet”) értesíti a Nyereményükről legkésőbb az adott Sorsolást követő kettő (2) munkanapon belül. Az Értesítő Üzenetben a Szervező felhívja a Résztvevőt, hogy a kapcsolatfelvételhez és a Nyeremény átadásához kapcsolódóan a teljes nevét, továbbá telefonszámát vagy e-mail címét küldje meg privát üzenetben.

3.5. A nyertes Résztvevő köteles az Értesítő Üzenet Szervező általi megküldésétől számított legfeljebb öt (5) munkanapon belül a szükséges adatai fentiek szerinti megküldésével visszaigazolni az értesítést. Amennyiben a nyertes Résztvevő e határidőn belül az értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Résztvevő Megoldása kizárásra kerül, és a Szervező nem szervez újabb sorsolást.

3.6. A nyertes felelőssége, hogy a Poszt alatt közzétett, a Játékkal kapcsolatos Értesítő Üzenetet kellő időben figyelemmel kísérje; az ennek elmulasztásából eredő következmények kizárólag az érintett nyertest terhelik. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a nyertesek részére. A válaszüzenet fentieknek megfelelő megküldését elmulasztó nyertes felé a Szervező a továbbiakban sem a Nyeremény átadására, sem egyéb igény kielégítésére nem köteles, az ehhez kapcsolódó felelősségét a Szervező kifejezetten kizárja.

3.7. A Szervező kizárja az adott Játékból azt a nyertes Megoldást, amelyre nézve az azt beküldő Résztvevő részére a Nyereményt azért nem lehet(ett) átadni, mert a Résztvevő által feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek (voltak), vagy a Megoldást beküldő Résztvevő egyéb okból nem felel(t) meg a jelen Szabályzatban írt feltételeknek. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

3.8. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásával kapcsolatos költségek, illetve a Nyeremények esetleges adóvonzatának kiegyenlítésén felül további kötelezettség nem terheli.

3.9. A Nyeremény átadásának – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

3.10. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható, valamint az nem értékesíthető tovább.

 1. Adatvédelem – Adatkezelési tájékoztató, Hozzájáruló nyilatkozat

4.1. Adatkezelő és adatfeldolgozó

4.1.1. A Játékban történő részvétel, valamint a Nyeremények átvétele során a Résztvevő által önként megadott, illetve hozzájárulásával felvett személyes adatok (ideértve különösen a 2.1. pont b) alpontjában meghatározott, a „lájkolás”, illetve a Megoldás elküldése során hozzáférhetővé váló, Sorsolásra felhasznált, valamint nyertesség esetén a 3.3. pontbeli, kapcsolattartás, illetve a Nyeremény átvétele céljából megadott, illetve felvett személyes adatokat) kezelését és feldolgozását a DENTAL-PANNONIA GYÓGYIDEGENFORGALMI ZRT. (Szervező) (adatai és elérhetősége az 1.1. pontban), mint adatkezelő végzi.

4.1.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelések, adatfeldolgozások, illetve adattovábbítások minden tekintetben a hatályos adatvédelmi tárgyú jogszabályi előírások (így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) megtartásával történnek; továbbá, hogy a Szervező az adatbiztonság és az adatok védelmének biztosítása érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtesz, és az általa végzett adatkezelési, adattovábbítási, illetve az általa végeztetett adatfeldolgozási tevékenység valamennyi, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi követelménynek megfelel.

4.2. Az adatkezelés jogalapja

4.2.1. Az adatkezelések, adatfeldolgozások, illetve adattovábbítások jogalapja az érintett személyek (Résztvevők) Szabályzat útján történő, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelések, illetve az adatfeldolgozások a Résztvevők önkéntes adatszolgáltatásán, illetve hozzájárulásával történő adatfelvételeken alapulnak, továbbá az adatok 3.6. pontnak megfelelő továbbítása is a Résztvevő önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján történik. A Résztvevő által a Szervező rendelkezésére bocsátott adatok valóságát a Szervező nem vizsgálja, azok valóságáért a Résztvevő felelős.

4.2.2. A Résztvevő a 4.2.1. pontban szereplő önkéntes hozzájárulását a Játék időtartama alatt bármikor, bármilyen korlátozás nélkül visszavonhatja akár a Feladatra adott Megoldásának törlésével és a Posztra vonatkozó „lájkolásának” egyidejű visszavonásával, akár a Szervező 4.5.4. pontbeli elérhetőségeinek bármelyikére megküldött, erre irányuló értesítése útján. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az adott Játékból való kizáráshoz, illetve a Nyereménye érvénytelenítéséhez vezet, ha a Játék lebonyolításához, illetve a Nyeremény átadásához szükséges adatai tekintetében a Játék vége, illetve a Nyeremény átadása előtt a 4.2.1. pontban meghatározott önkéntes hozzájárulását visszavonja, illetve a fentiek szerint az adatait törli vagy azok törlését kérelmezi a Szervezőnél.

4.3. Az adatkezelés célja és időtartama

4.3.1. A Játék keretében önként megadott, illetve hozzájárulással felvett egyéb személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása; tehát a Résztvevők adatainak a Sorsolás során történő felhasználása, a nyertesekkel történő kapcsolattartás, illetve a Nyeremények átadása és igénybevétele, valamint a nyertesek személyének kihirdetése. („Játékkal összefüggő célú adatkezelés”).

4.3.2. A Játékkal összefüggő célú adatkezelés időtartama – a Résztvevő adatkezeléshez történő hozzájárulásának visszavonása miatti megszüntetéstől eltekintve – a Játék időtartamához igazodik azzal, hogy amennyiben a Résztvevő a Játék során bármely Nyereményt megnyeri, úgy e Résztvevő önként megadott, illetve hozzájárulásával felvett személyes adatait a Szervező a Nyeremény megnyerésétől, illetve ha a Nyeremény átvételre került, úgy annak átadásától számított öt (5) évig tárolja (a Nyeremény hátteréül szolgáló ügylet megtörténtének és valamennyi, jogi szempontból jelentős körülményének adatkezelő általi bizonyíthatósága érdekében).

4.4. A Résztvevő hozzájárulása

4.4.1. A Résztvevő a Feladat teljesítésével – a jelen Szabályzat, különösen annak 4. fejezete (adatkezelési tájékoztató) útján biztosított - egyértelmű és részletes, előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott, illetve hozzájárulásával felvett személyes adatainak a Szervező általi, a Szabályzatban foglalt feltételek mellett történő, a Nyereményjátékkal összefüggő célú kezeléséhez, feldolgozásához és továbbításához (4.3.1. pont).

4.4.2. A Résztvevő hozzájárulása egyértelmű és kifejezett, önkéntes hozzájárulásnak minősül, mely ugyanakkor bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

4.4.3. A Szervező a Résztvevő által megadott, illetve hozzájárulásával felvett személyes adatokat nem használja fel a Résztvevő hozzájárulásában foglaltaktól eltérő célra, és azokat csak a Szabályzatban foglalt feltételek mellett teszi harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve azt az esetet, ha az ilyen hozzáférhetővé tétel, illetve adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

4.4.4. Az adatkezelés céljának és/vagy időtartamának megszűnését, illetve az adatkezelés egyéb okból történő megszüntetését követően a Szervező a Résztvevő adatait törli.

4.5. A Résztvevő adatkezeléssel kapcsolatos jogai

4.5.1. A Szervező, mint adatkezelő a Résztvevő kérelmére az Info tv. 14-19.§-aiban foglaltaknak megfelelően

1) legfeljebb a kérelem benyújtásától számított huszonöt (25) napon belül, közérthető formában, erre irányuló kérés esetén írásbeli tájékoztatást ad a Résztvevő számára az általa kezelt, feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezelésekkel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Résztvevő személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről (vagy a kérelem megtagadása esetén írásban közli a Résztvevővel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor, és egyidejűleg tájékoztatást ad a bírósági jogorvoslat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulás lehetőségéről); továbbá

2) ugyancsak legfeljebb a kérelem benyújtásától számított huszonöt (25) napon belül a Résztvevő által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat helyesbíti, törli, illetve zárolja (vagy a kérelem megtagadása esetén írásban vagy a Résztvevő hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, és egyidejűleg tájékoztatást ad a bírósági jogorvoslat, valamint a NAIH-hoz fordulás lehetőségéről).

4.5.2. A Résztvevőnek a jövőre nézve bármikor jogában áll korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni az adatkezeléshez történő hozzájárulását.

4.5.3. A Résztvevőt ezen kívül az Info tv. 21.§-ában foglaltaknak megfelelően megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga,

1) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, adatátvevő (Közreműködő) vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

2) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

3) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozást a Szervező a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Résztvevőt írásban tájékoztatja. Megalapozott kérelem esetén a Szervező az adatkezelést megszünteti, és az Info tv. 21.§ (3) bekezdésének megfelelően jár el. Ha a kérelmet a Szervező megtagadja vagy teljesítését elmulasztja, úgy a Résztvevő a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül az Info tv. 22.§-ában meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

4.5.4. A Résztvevő a fenti kéréseit, értesítéseit, illetve közléseit a Szervező felé a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e‑mail címen jelezheti.

4.5.5. Amennyiben a Résztvevő személyes adatainak törlését kéri, vagy személyes adatainak kezelése elleni tiltakozását fejezi ki, úgy tudomásul veszi, hogy a Szervező jogosult arra, hogy a Résztvevőt a Játékban való további részvételből kizárja.

4.5.6. A Résztvevő a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a Szervezőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén az Info tv.-ben foglaltaknak megfelelően – a már fentebb is jelzettek szerint - a NAIH-hoz, illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

4.5.7. Bírósági jogérvényesítés keretében a Résztvevő a jogainak megsértése esetén a Szervező ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, amely az ügyben soron kívül jár el. A per a Résztvevő választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben azt, hogy az adatkezelés jogszerű, a Szervező köteles bizonyítani.

4.5.8. A Résztvevő továbbá

1) személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében;

2) a személyes adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítése iránt; továbbá

3) személyiségi jogának a személyes adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében

az Info tv. 22-23.§-aiban foglaltaknak megfelelően bírósághoz fordulhat.

 1. Vegyes rendelkezések

5.1. A Játékkal kapcsolatban kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldhetők.

5.2. A Szervező a Játék lebonyolítása során tekintettel van a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) rendelkezéseire.

5.3. A Játékkal kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a ’Royal Bisztró’ weboldalán, a www.royalbisztro.eu internetes elérhetőségen.

5.4. A Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

5.5. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Facebook weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Amennyiben a Facebook weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Résztvevők téves rendszerüzeneteket kapnak a Játékkal kapcsolatosan, továbbá a Játékban való részvételüket, ezek státuszát, illetve az ezeket érintő határidőket illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

5.6. A Szervező kizárja a felelősségét a Facebook weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

5.7. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz.

5.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Felhasználót, aki a Játék során bizonyítottan csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Kelt.: Sopron, 2020. 10. 15.

DENTAL-PANNONIA GYÓGYIDEGENFORGALMI ZRT.

Szervező / adatkezelő

A honlap üzemeltetője a dentalpannonia.net. A CsakTerasz a Pannonia Hotel italbárja.

Az adatvédelmi nyilatkozat elérhető itt. A nyereményjáték szabályzata elérhető itt.